BUTTERBUTTER CV
Work in Berlin, Germany about Anti-Asian Racism
Beginn from 2020


2020.   <Alles in Butter> A collection of works of art for against asian racism 
Lijung, Gwiyeon Han, Kyuwon Moon, Yeosong Kim, Dahye Jeong
Participating artistsLijung, Gwiyeon Han, Kyuwon Moon, Yeosong Kim, Dahye Jeong, Soyeong Shin, Changi Kim, Jisu Jeong, Sieon Park, Panda, Hyunsoo Shin, Hilda Yoon, Juri Yu, Geumok Oh, 螺旋lasen, Soyeon Jin, Haleen Lee, NWIT, Leh, Yu Yen Lin, Hyunjung Lee, Jongchan Woo, Vivian Chan, Jihyun Park, Younggeun Kim, Hyeoungeun Kim, Dongryoung Han, Buzuhoo, Minju Yoo, Keonwoo Do

2022.   <Für dich, für mich, für uns> Empowerment Workshop 
Lijung, Dahye Jeong, Miji Lee, Hara Shin, Jisu Jeong
Back to Top